top

컴퓨터마켓 로고

    68.6cm(27형) / 와이드(16:9) / TN / 일반시야각 / 1920 x 1080(FHD) / 0.311mm / 5(GTG)㎳ / 300㏅ / 1,000:1 / 5,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI / DVI / D-SUB / 스피커 / 100 x 100mm / 틸트 / 고정종횡비

    68.5cm(27형) / 와이드(16:9) / PLS / 광시야각 / 1920 x 1080(FHD) / 5(GTG)㎳ / 300㏅ / ~1,000:1 / 무한(∞):1 / LED 방식 / 60Hz / 틸트 / 게임모드 지원 / HDMI x1 / D-SUB / 22W / 0.3W

    68.5cm(27형) / 와이드(16:9) / VA(곡면) / 광시야각 / 1920 x 1080(FHD) / 0.311mm / 4(GTG)㎳ / 250㏅ / 3,000:1 / 무한(∞):1 / LED 방식 / 60Hz / HDMI / D-SUB / 플리커 프리 / 블루라이트 차단 / 틸트 / 게임모드 지원 / 100 x 100mm / 28W / 0.3W /

    1920 x 1080(FHD) / 0.311mm / 5(GTG)㎳ / 250cd / ~1,000:1 / 50,000,000:1 / LED 방식 / 60Hz / 틸트 / 스피커 / 무결점 정책 / 플리커 프리 / HDMI x2 / D-SUB / DP포트 / MHL / 27W / 0.5W / 75 x 75mm / HDCP 지원 / 절전기능(e-Saver) /

1